https://ata-metal.ir/راهنمای-حمل-و-نقل-مواد-معدنی-در-مدار-های-فرآوری

راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدار های فرآوری

شنبه، 12 خرداد 1403

١-١- تعاريف 

حمل و نقل در فرآوري مواد معدني: 

جابه جايي مواد معدني در مجموعه واحدهاي كانه آرايي، پرعيارسازي و تا حدي متالورژي به دو طريق خشك و تر انجام مي گيرد.

اين فرآيند تجهيزاتي نظير نوار نقاله ها، پمپ ها و خوراك دهنده ها را در بر دارد.  

رسيدگي و اداره مواد١: 

به نقل و انتقال، ذخيره، كنترل و نگهداري مواد، كالاها و محصولات طي فرآيند ساخت، توزيع، مصرف و دفع اطلاق مي شود و تاكيد بر روش ها، تجهيزات مكانيكي، دستگاه ها و كنترل هاي مربوط به آن ها براي تحقق اهداف مذكور دارد.  

وسايل حمل و نقل٢: 

اين وسايل در استفاده از آن ها نقل و انتقال مواد در فواصل افقي و عمودي يا  مسيرهاي شيب دار كاربرد دارند و تمام تجهيزات از جمله نوار نقاله ها، بالابرهاي سطلي و ريزشگاه ها، لودرها، كاميون ها، قطارها و كشتي ها را در بر مي گيرد. 

حمل و نقل مواد به صورت خشك: 

اين روش در مقياس بزرگ عمدتا مربوط به نقل و انتقال كانسنگ خرد شده به واحدهاي آماده سازي و سپس كانه آرايي (خردايش و طبقه بندي) براي تهيه خوراك واحدهاي پرعيارسازي مي شود، و هدف از آن تامين خـوراك كارخانـه بـراي كـار در تمـام ظرفيـت پيش بينـي شـده آن و توليـد اقتصـادي محصـول اسـت . در مقيـاس هـاي كـوچكتر، حمـل و جابـه جـايي محصـولات كارخانـه بـه   مكان هاي دپو و جابه جايي مواد خارج شده از خشك كن ها را در مراحل حد واسط فرآوري ماده  معدني شامل مي شود.  

حمل و نقل مواد به صورت تر: 

اين روش حمل و نقل، روش اصلي          جابهجايي آب و پالپ يا دوغاب در كارخانه فرآوري مواد معدني است و از مرحله اختلاط ماده معدني، با آب آغاز مي شود و تقريبا در يك سيستم بسته، به جز نقاط خاصي نظير نقاط      نمونه   ، برداري جابه جايي مواد را انجام مي دهد.  

دوغاب٣:::١ 

دوغاب به مخلوطي از آب و جامد گفته مي شود كه درصد جامد در آن نسبتا بالا است. در صنايع معدني، دوغاب به مخلوط غليظ و خميري شكلي اشاره دارد كه از اختلاط مواد معدني در آب (مانند سيمان پرتلند در آب) ايجاد مي شود و قابليت جريان يافتگي دارد.

براي ساير تعاريف و مفاهيم مرتبط به فرآوري به نشريه شماره ٤٤١ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مراجعه شود.