https://ata-metal.ir/مقررات-فنی-مواد-منفجره-و-آتشباری-در-معادن

مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن

شنبه، 12 خرداد 1403

نظام فنی‌ و اجرایی‌ کشور (مصوبه‌ شماره ٤٢٣٣٩/ ت ٣٣٤٩٧ هـ ، مورخ ٢٠/٤/١٣٨٥ هیات محترم وزیـران) بـه‌ کـارگیري معیارهـا، استانداردها و ضوابط‌ فنی‌ در مراحل‌ تهیه‌ و اجراي طرح و نیز توجه‌ لازم به‌ هزینه‌هاي نگهداري و بهرهبرداري در قیمت‌ تمام شده طرحها را مورد تاکید جدي قرار داده است‌.

 

اجراي صحیح‌ عملیات آتشباري از جمله‌ مهم‌ترین‌ مسایل‌ معادن زیرزمینی‌ و روباز است‌ که‌ براي دستیابی‌ به‌ آن، باید دستورالعمل‌ها، ضوابط‌ و راهنماهاي جامعی‌ در زمینه‌هاي مختلف‌ آن وجود داشته‌ باشد.

اگرچه‌ براي بعضی‌ از مسایل‌ آتشباري، ضوابط‌ و دستورالعمل‌هایی‌ وجود دارد اما در بسیاري موارد نیز هنوز دستورالعمل‌ جامعی‌ ارایه‌ نشده است‌. در راستاي دستیابی‌ به‌ این‌ هدف، و در اجراي برنامه‌ تدوین‌ ضوابط‌ و معیارهاي معدن، پروژهاي تحت‌ عنوان "مقررات مواد منفجره و آتشباري" در شوراي عالی‌ تدوین‌ به‌ تصویب‌ رسید که‌ نشریه‌ حاضر حاصل‌ اجراي این‌ پروژه است‌.

 

در این‌ نشریه‌، مقررات مختلف‌ آتشباري از نقطه‌ نظر فنی‌ و ایمنی‌ درج شده است‌. بعضی‌ از این‌ مقررات که‌ در آیین‌نامه‌ ایمنی‌ معادن نیز موجود است‌، جنبه‌ قانونی‌ دارد و لازمالاجرا هستند. این‌ موارد در متن‌ نشریه‌ با عنوان مقررات قانونی‌ موجود مشخص‌ شده است‌. تعداد دیگري از مقررات، جنبه‌ توصیه‌ داشته‌ و پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌ و دریافت‌ نظرات دست‌اندرکاران، این‌ متن‌ جنبه‌ قانونی‌ به‌ خود خواهد گرفت‌.

 

امید است‌ این‌ نشریه‌ گام موثري در زمینه‌ هماهنگ‌سازي فعالیت‌هاي اکتشافی‌ در کشور باشد. همچنین‌ مجریان و دست‌اندرکاران بخش‌ معدن، با به‌ کارگیري استانداردهاي مربوط، براي پیشرفت‌ و خودکفایی‌ این‌ بخش‌ از فعالیت‌هاي کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهارنظرهاي سازنده در تکامل‌ این‌ استانداردها مشارکت‌ کنند.